Văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Năm ban hành
Tháng ban hành
Ngày ban hành
Số ký hiệu
Trích yếu
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 03/2018/TT-BTP 03/10/2018 Thông tư 03/2018/TT-BTP Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
2 Số: 39/2018/TT-BGTVT 06/06/2018 Thông tư số 39/2018/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
3 Số 18/2018/TT-BGTVT 11/04/2018 Thông tư 18/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT
4 Số: 17/2018/TT-BGTVT 09/04/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
5 Số: 43/2018/TT-BGTVT 08/01/2018 Thông tư 43/2018/TT-BGTVT Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
6 Số: 15/2017/QH14 04/10/2017 Luật số 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công
7 Số: 10/2017/TT-BCT 26/07/2017 Thông tư 10/2017/TT-BCT Ban hành quy trình kiểm đinh kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương
8 Số: 19/2017/TT-BLĐTBXH 03/07/2017 Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
9 Số: 16/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
10 16/2017/TT-BGTVT 22/05/2017 Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
11 Số: 02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
12 Số: 11/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
13 Số: 02/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
14 Số: 50/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Thông tư 50/2016/TT-BGTVT Quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
15 Số: 46/2016/TT-BGTVT 29/12/2016 Thông tư 46/2016/TT-BGTVT Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
16 Số: 170/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Nghị định 170/2016/NĐ-CP Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lí và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
17 Số: 4035/QĐ-BGTVT 15/12/2016 Quyết dịnh số 4035/QĐ-BGTVT Ban hành quy định tạm thời về lắp đặt và quản lý thiết bị nhận dạng tự động (AIS) trên phương tiện thủy
18 Số:154/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
19 Số: 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Nghị định 154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
20 Số: 248/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư 248/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
21 Số: 198/2016/TT-BTC 08/11/2016 Thông tư 198/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ĐTNĐ và đường sắt
22 Số: 45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Quyết định 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
23 Số: 31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 hông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
24 Số: 25/2016/TT-BGTVT 03/10/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014
25 Số: 34/2016/QĐ-TTg 23/08/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg Quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia
26 Số: 24/CT-TTG 02/08/2016 Chỉ thị số 24/CT-TTG Về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội
27 Số: 20/2016/TT-BGTVT 20/07/2016 Thông tư 20/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.
28 Số: 78/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 78/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
29 Số: 15/2016/TT-BGTVT 30/06/2016 Thông tư 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa
30 Số: 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC 30/06/2016 Thông tư liên tịch 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương
31 Số: 19/2016/TT-BGTVT 30/06/2016 Thông tư 19/2016/TT-BGTVT Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa
32 Số: 19/2016/TT-BYT 30/06/2016 Thông tư số 19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc và chế độ báo cáo đối với cơ sở y tế các tuyến cơ sở, huyện, tỉnh.
33 Số: 19/2016/TT-BGTVT 30/06/2016 Thông tư 19/2016/TT-BGTVT Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa
34 Số: 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT 29/06/2016 Thông tư liên tịch 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
35 Số: 13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Thông tư sô 13/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
36 Số: 12/2016/TT-BGTVT 09/06/2016 Thông tư 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
37 Số: 46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
38 Số: 39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động
39 Số: 44/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định số 44/NĐ_-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
40 Số: 07/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH QUy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
41 08/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.
42 Số: 59/2016/TT-BTC 29/03/2016 Thông tư 59/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
43 Số: 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 23/03/2016 Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Hướng dẫn về việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
44 Số: 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 23/03/2016 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
45 số 344/QĐ-BGTVT 01/02/2016 Quyết định 344/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
46 Số: 83/2015/TT-BGTVT 30/12/2015 Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
47 Số: 132/2015/NĐ-CP 25/12/2015 Nghị định 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
48 Số 64/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 Thông tư 64/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
49 Số 65/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 Thông tư 65/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
50 Số 66/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 Thông tư 66/2015/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường