Văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Năm ban hành
Tháng ban hành
Ngày ban hành
Số ký hiệu
Trích yếu
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 61/2023/NĐ-CP 16/08/2023 Nghị định 61/2023/NĐ-CP về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư
2 Số: 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
3 Số: 33/2022/TT-BGTVT 12/12/2022 Thông tư 33/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lại phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
4 Số: 139/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
5 Số: 18/2021/TT-BGTVT 14/09/2021 Thông tư 18/2021/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa
6 Số: 08/2021/NĐ-CP 28/01/2021 Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
7 Số: 03/2021/NĐ-CP 15/01/2021 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
8 Số: 38/2020/TT-BGTVT 31/12/2020 Thông tư 38/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
9 Số: 113/2020/TT-BTC 30/12/2020 Thông tư 113/2020/TT-BTC Quy định lập tự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa
10 Số: 35/2020/TT-BGTVT 23/12/2020 Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sử đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
11 Số: 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ
12 Số:125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
13 Số: 117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
14 Số: 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
15 Số: 30/2020/NĐ-CP 03/05/2020 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
16 Số: 08/2020/TT-BGTVT 17/04/2020 Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
17 Số: 39/2019/TT-BGTVT 15/10/2019 Thông tư 39/2019/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
18 Số: 1187/QĐ-BGTVT 06/02/2019 Văn bản 1187/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông vận tải
19 Số 01/2019/TT-BGTVT 11/01/2019 THÔNG TƯ 01/2019/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
20 08/2019/TT-BGTVT 02/01/2019 Thông Tư 08/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ theo chất lượng.
21 Số: 159/2018/NĐ-CP 28/11/2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
22 Số: 35/2018/QH14 20/11/2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
23 Số: 03/2018/TT-BTP 03/10/2018 Thông tư 03/2018/TT-BTP Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
24 Số: 128/2018/NĐ-CP 24/09/2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
25 Số: 49/2018/TT-BGTVT 11/09/2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2012/TT-BGTVT NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT BÁO HIỆU KILÔMÉT - ĐỊA DANH VÀ CÁCH GHI KÝ HIỆU, SỐ THỨ TỰ TRÊN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
26 Số: 39/2018/TT-BGTVT 06/06/2018 Thông tư số 39/2018/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
27 Số 18/2018/TT-BGTVT 11/04/2018 Thông tư 18/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT
28 Số: 18/2018/TT-BGTVT 11/04/2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2016/TT-BGTVT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2015/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
29 Số: 17/2018/TT-BGTVT 09/04/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
30 Số: 43/2018/TT-BGTVT 08/01/2018 Thông tư 43/2018/TT-BGTVT Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
31 Số: 15/2017/QH14 04/10/2017 Luật số 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công
32 Số: 10/2017/TT-BCT 26/07/2017 Thông tư 10/2017/TT-BCT Ban hành quy trình kiểm đinh kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương
33 Số: 19/2017/TT-BLĐTBXH 03/07/2017 Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
34 Số: 16/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
35 16/2017/TT-BGTVT 22/05/2017 Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
36 Số: 02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
37 Số: 11/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
38 Số: 02/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
39 Số: 50/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Thông tư 50/2016/TT-BGTVT Quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
40 Số: 46/2016/TT-BGTVT 29/12/2016 Thông tư 46/2016/TT-BGTVT Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
41 Số: 170/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Nghị định 170/2016/NĐ-CP Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lí và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
42 Số: 4035/QĐ-BGTVT 15/12/2016 Quyết dịnh số 4035/QĐ-BGTVT Ban hành quy định tạm thời về lắp đặt và quản lý thiết bị nhận dạng tự động (AIS) trên phương tiện thủy
43 Số:154/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
44 Số: 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Nghị định 154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
45 Số: 248/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư 248/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
46 Số: 198/2016/TT-BTC 08/11/2016 Thông tư 198/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ĐTNĐ và đường sắt
47 Số: 45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Quyết định 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
48 Số: 31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 hông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
49 Số: 25/2016/TT-BGTVT 03/10/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014
50 Số: 34/2016/QĐ-TTg 23/08/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg Quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia