THÔNG BÁO TÀU ĐẾN, RỜI

Loại phương tiện
Số đăng ký
Tên phương tiện
Tên chủ phương tiện
Trọng tải đăng ký Trọng tải trực chở
Mớn nước Loại hàng chở
Cảng rời cuối cùng Cảng, bến đến
Đại diện làm thủ tục Ngày đến, rời
(dd/MM/yyyy)
Yêu cầu hỗ trợ
Ghi chú
Người liên hệ:
Điện thoại liên hệ:
Nhập mã xác nhận (*)


Nhập mã xác nhận (*)

Thông báo mới
Văn bản mới ban hành