Thông báo mới

Văn bản số 2045/CĐTNĐ-TCCB Về việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW của Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

tải về tại đây