Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, phường  Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Trưởng đại diện: Trịnh Minh Tuấn

Số điện thoại: CĐ02293874870

Hộp thư điện tử: ninhbinh@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý: 

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ

(Trái, Phải)

Phạm vi quản lý  

Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Kênh Yên Mô

Phải

Từ Km 0 đến Km 14

14

Kênh Yên Mô

Trái

Từ Km 0 đến Km 14

14

Sông Vạc

Phải

Từ Km 0 đến Km 28.5

28.5

Sông Vạc

Trái

Từ Km 0 đến Km 28.5

28.5

Sông Đáy

Phải

Từ Km 0 đến hết Km 94

94

Sông Hoàng Long

Phải

Từ Km 0 đến Km 28

28

Sông Hoàng Long

Trái

Từ Km 0 đến Km 28

28

Tổng

235