Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Như Nguyệt, khu 6, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Trưởng đại diện:  Nguyễn Văn Luận

Số điện thoại: CĐ02223825492

Hộp thư điện tử: bacninh@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ

(Trái, Phải)

Phạm vi quản lý

Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Cầu

Phải

Từ Km 16 đến hết Km 68

53

Sông Cầu

Trái

Từ Km 16 đến hết Km 68

53

Sông Đuống

Phải

Từ Km 8 đến hết Km 44

37

Sông Đuống

Trái

Từ Km 8 đến hết Km 44

37

Tổng

180