Thông báo mới

Văn bản số 992/KH-CVII Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP