Thông báo mới

Văn bản số 446/TB-HĐTDCVII Thông báo lịch sát hạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP của cảng vụ ĐTNĐ khu vực II năm 2019