Thông báo mới

Văn bản số 29/CVHHNT-TTATAN - V/v phương tiện tự ý rời cảng biển khi chưa hoàn thành thủ tục theo quy định

tải về tại đây