Thông báo mới

Văn bản 565/TB-CVII Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP