Thông báo mới

Thông báo số 378/TB-CVII Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

1. QUYẾT ĐỊNH SỐ 232/QĐ-CVII

2. QUYẾT ĐỊNH SỐ 235/QĐ-CVII