Thông báo mới

Thông báo lịch sát hạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II năm 2021