Thông báo mới

Thông báo 513/TB-CVII Kết quả tuyển dụng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Cảng vụ II