An toàn giao thông ĐTNĐ

Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đăng thông tin lên website

1. Phương tiện ra vào, cảng, bến ngày 23/01/2020 (29 tết) 


Phương tiện PT 0915 rời cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình ngày 23/01/2020 (29 tết)

Phương tiện HN1050 rời cảng  Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình ngày 23/01/2020 (29 tết)

Phương tiện TB 1716 vào cảng  Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình ngày 23/01/2020 (29 tết)

2. Phương tiện ra vào, cảng, bến ngày 24/01/2020 (30 tết) 

Phương tiện HN 2040 làm hàng tại cảng Tri phương - Tổ bến Hồ thuộc đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Bắc Ninh ngày 24/01/2020 (30 tết)

Phương tiện QN7250 vào cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình ngày 24/01/2020 (30 tết)

Phương tiện HN1731 vào cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình ngày 24/01/2020 (30 tết)

Phương tiện HD1845 rời cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình ngày 24/01/2020 (30 tết)

Phương tiện HN0556 rời cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình ngày 24/01/2020 (30 tết)

Phương tiện NĐ1914 rời cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình ngày 24/01/2020 (30 tết)

2. Phương tiện ra vào, cảng, bến ngày 27/01/2020 (03 tết) 


Phương tiện HN1152 làm thủ tục rời cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình

Phương tiện NB7765 làm thủ tục vào cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình

Kiểm tra trang thiết bị an toàn cho phương tiện BN1558 tại cảng Nhiệt điện Phả Lại tại Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Phả Lại

Kiểm tra trang thiết bị an toàn cho phương tiện Đông Bắc 12 tại cảng Nhiệt điện Phả Lại tại Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Phả Lại

Kiểm tra trang thiết bị an toàn cho phương tiện Đông Bắc 21 tại cảng Nhiệt điện Phả Lại tại Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Phả Lại

3. Phương tiện ra vào, cảng, bến ngày 28/01/2020 (04 tết)

 

Phương tiện HN0789 vào cảng Nhiệt điện Phả Lại tại Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Phả Lại

Phương tiện NB6675 làm thủ tục vào cảng Nhiệt điện Thái Bình 1 tại đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái bình

Cảng vụ Hà Nội Kiểm tra trang thiết bị an toàn tầu chở dầu HP2268 Tairt cảng xăng dầu Đức Giang

3. Phương tiện ra vào, cảng, bến ngày 29/01/2020 (05 tết)


Phương tiện  làm thủ tục vào cảng nhiệt điện Phả Lại

Phương tiện  làm thủ tục rời cảng nhiệt điện Phả Lại

Phương tiện  làm thủ tục rời cảng nhiệt điện1 thái bình