Dự toán ngân sách

Quyết định số 589/QĐ-CVII Về việc công bố công khai về việc điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020