Thông báo mới

Kế hoạch số 6322/KH-BGTVT ngày 30/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

tải về tại đây