Thông báo về phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm

Công văn số 106/CVĐTNĐKVI-PC về việc tàu Hoa Mai 25 -ALCL tự ý rời cảng khi chưa hoàn thành thủ tục theo quy định

Tải văn bản về tại đây