Thông báo về phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm