Thông báo mới

Thông báo triệu tập tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II