Thông báo luồng

Văn bản số 83/CVHHHP-TTTT ngày 14/01/2018 về việc tạm ngừng hoạt động đoạn luồng Sông Cấm- Hải Phòng

Tải về tại đây