Thông báo mới

Văn bản số 2606/CĐTNĐ-VP ngày 26/11/2020 Về việc dán thẻ dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng