Thông báo mới

Văn bản số 705/TB-HĐTDVC Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức Vòng 1 năm 2021

tải tại đây