Quyết toán ngân sách

Văn bản số 572/QĐ-CVII Quyết định về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019