Dự toán ngân sách

Quyết định số 579/QĐ-CVII ngày 13/7/2018 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018