Thông báo mới

Văn bản số 765/CĐTNĐ-PCTTr Về việc thông báo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời vướng mắc, kiến nghị tại Hội nghị tập huấn của Thanh tra Bộ

Nội dung văn bản số 408/TTr-P3: tải về tại đây