Thông báo mới

Văn bản số 744/CĐTNĐ-PTTV Thông báo về việc Bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đặc biệt phương tiện thủy nội địa không còn giá trị sử dụng

tải về tại đây