Thông báo luồng

Văn bản số 578/ĐTNĐPB-TB Báo cáo thông báo luồng về việc tình hình khu vực luồng ĐTNĐ khó đi, nguy hiểm mùa lũ, bão năm 2017 trên tuyến luồng ĐTNĐ quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm của Chi cục ĐTNĐ phía Bắc

tải về tại đây