Thông báo luồng

Văn bản số 327/TB-ĐTNĐPB - Thông báo Quy chế giao thông ĐTNĐ qua lại khu vực luồng ĐTNĐ 03 km sông Đào hạ Lý - TP Hải Phòng

tải về tại đây