Thông báo luồng

Văn bản số 210/BCL-ĐTNĐPB - Báo cáo thông báo luồng ĐTNĐ. Tên luồng ĐTNĐ: Khảo sát thông báo luồng sông Ruột Lợn Phạm vi: 7,0km (Từ Km 0+000 đến Km 7+000)

tải về tại đây