Thông báo luồng

Văn bản số 209/BCL-ĐTNĐPB - Báo cáo thông báo luồng ĐTNĐ. Tên luồng ĐTNĐ: Khảo sát thông báo luồng sông Kinh Thầy. Phạm vi: 44,5 km (từ Km 0 + 000 đến Km 44 +500)

tải về tại đây