Thông báo mới

Văn bản số 1050/TB-ĐTNĐPB Thông báo công bố hạn chế giao thông ĐTNĐ phục vụ khắc phục sự cố cầu phao Hóa, km6+000 sông Hóa

tải về tại đây