Thông báo mới

Văn bản 1020/TB-HĐTDCVII Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II năm 2018