Tin tức sự kiện

Thông báo về việc thay đổi công tác tổ chức và cán bộ tại các phòng, đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II

           Trong thời gian vừa qua, tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II đã có 1 số thay đổi về cơ cấu tổ chức, cán bộ. Cụ thể như sau:

            1. Về công tác tổ chức

            Căn cứ Nghị quyết số 50A-NQ/ĐU ngày 15/5/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Biên bản họp ngày 03/7/2018 của Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

            Xét đề nghị của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tại tờ trình số 443/TTr-CVII ngày 18/6/2018 về việc xây dựng Đề án tổ chức, sắp xếp lại các Đại diện cảng vụ trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II;

            Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ra Quyết định số 635/QĐ-CĐTNĐ ngày 31/7/2018 sáp nhập Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội và Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Sơn Tây trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II thành Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II.

            2. Về công tác cán bộ

             - Điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đình Tuyến – Trưởng phòng Quản lý cảng bến, giữ chức Trưởng Đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội theo Quyết định số 636/QĐ-CĐTNĐ ngày 31/7/2018 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

            - Điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Trung – Trưởng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Sơn Tây giữ chức Trưởng phòng Quản lý Cảng bến kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 662/QĐ-CVII ngày 31/7/2018 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II.

            - Điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thắng – Nguyên Trưởng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hà Nội giữ chức Phó trưởng Đại diện cảng vụ ĐTNĐ Hà Nội (sau khi sát nhập Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hà Nội và Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Sơn Tây) kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 663/QĐ-CVII ngày 31/7/2018 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II.

            - Miễn nhiễm chức vụ Phó trưởng Đại diện cảng vụ ĐTNĐ Sơn Tây đối với ông Nguyễn Văn An kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 612/QĐ-CVII ngày 26/7/2018 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II.

            - Điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tiến Lượng – Trưởng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái Bình giữ chức Trưởng đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Hưng Yên kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 621/QĐ-CĐTNĐ ngày 27/7/2018 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

            - Điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Dũng – Trưởng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hưng Yên giữ chức Trưởng đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nam kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 622/QĐ-CĐTNĐ ngày 27/7/2018 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

            - Giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng Tổ Cảng vụ ĐTNĐ Thanh Liêm thuộc Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hà Nam cho ông Trần Văn Dũng (trước là Trưởng đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hà Nam) từ ngày 03/7/2018 theo Quyết định số 518/QĐ-CVII ngày 02/7/2018 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II.

            - Giao cho ông Trần Xuân Trường – Phó trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái Bình phụ trách Đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Thái Bình kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 616/QĐ-CVII ngày 30/7/2018 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II.

Ban Công nghệ thông tin và Quản lý dữ liệuTin liên quan
Thông báo mới
Văn bản mới ban hành