Tin tức sự kiện

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 101-KH/ĐU ngày 09/12/2019 của Đảng ủy về Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2015. Ngày 06/01/2020, tại Văn phòng Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II, Ban chấp hành Đảng bộ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tới tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Bí thư, Phó bí thư chị bộ, Trưởng (Phụ trách) các phòng, ban, đại diện, Thường trực Văn phòng Đảng ủy.

Hội nghị đã tiến hành quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị  thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Hội nghị đã triển khai các nội dung sau: Kế hoạch Đại hội chi bộ, nhiệm vụ cho cho cán bộ, đảng viên thực hiện, công tác nhân sự cấp ủy và xây dựng Đề án nhân sự chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, hồ sơ nhân sự giới thiệu cấp ủy trình BCH Đảng bộ phê duyệt, xây dựng Báo cáo chính trị, xây dựng Báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, quy trình chuẩn bị và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cảng vụ II, tổng hợp các ý kiến góp ý vào văn kiện chính thức của cấp ủy cấp trên, xây dựng nghị quyết đại hội chi bộ và hoàn thiện hồ sơ trình BCH Đảng bộ chuẩn y kết quả đại hội.

Đồng thời, Hội nghị cũng Báo cáo Dự thảo Đề án nhân sự do Tiểu ban nhân sự soạn thảo và lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Công nghệ thông tin và Quản lý dữ liệuTin liên quan
Thông báo mới
Văn bản mới ban hành