Thông báo mới

Văn bản số 2696/ĐKVN-TB về việc Báo cáo kết quả triển khai Thông báo kết luận số 47/TB-BGTVT ngày 20/01/2015 về thủ tục điện tử cho tàu vào, rời cảng, bến